محورهای همایش


      رهیافت نظری به سیاست خارجی
* رهیافت نظری به سیاست خارجی
* نظریات زیست محیطی و سیاست خارجی
* سیاست همسایگی، منطقه‌گرایی جدید و سیاست خارجی
* مفهوم مبارزه با خشونت و افراط‌گرایی در سیاست خارجی
* نظریات منطقه‌گرایی و همکاری منطقه‌ای متناسب با منطقه غرب آسیا
* دیپلماسی پارلمانی در نظریه و عمل


    تحولات جهانی و سیاست جمهوری اسلامی ایران
* سیاست آمریکای ترامپ، توافقات بین‌المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
* فناوری اطلاعات و ارتباطات در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
* پیمان شانگهای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
* بحران کره، نظم در شرق آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
* کشورهای آفریقایی، سیاست جهانی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران


     تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی
* چشم انداز روابط ایران و منطقه آسیای مرکزی و قفقاز
* آینده روابط ایران و عربستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
* نظم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در فضای پسا داعش در غرب آسیا و شمال آفریقا
* بحران یمن و امنیت در غرب آسیا
* اهمیت تحولات شبه قاره و روابط ایران و هند


     دولت دوازدهم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
* گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت دوازدهم
* الگوی مدیریت بحران در دولت دوازدهم
* راهبردهای دولت دوازدهم در حوزه سیاست خارجی
* سیاست همسایگی، منطقه گرایی و سیاست خارجی دولت دوازدهممحاور المؤتمر

 اتجاه النظریة الی السیاسة الخارجیة

- آراء البیئیة والسیاسة الخارجیة

- سیاسة الجوار والعنایة بالمنطقة الجدیدة والسیاسة الخارجیة

- مفهوم مکافحة العنف والتطرف فی سیاسة الخارجیة

- نظریات العنایة بالمنطقة و التعاون الاقلیمی المتناسب مع منطقة غرب أسیا

- الدبلوماسیة النیابیة فی النظریة والعمل


تطورات العالمیة والسیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

- سیاسة ادارة ترامب،الاتفاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

- تکنولوجیا المعلومات والاتصالات فی العلاقات الدولیة و السیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

- معاهدة شانقهای والسیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

- أزمة فی کوریا،ترتیب فی شرقی أسیا و السیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

البلدان الافریقیة ،سیاسة العالمیة وسیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

 

تطورات المنطقة والسیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

- منظرعلاقات ایران ومنطقة أسیا المرکزیة وقفقاز

- مستقبل علاقات ایران مع السعودیة و دول الخلیج الفارسی

- تنظیمات فی المنطقة والدول فی جو ما بعد الداعش فی غربی أسیا وشمالی الافریقا

- أزمة یمن والامن فی غربی أسیا

- اهمیة تطورات شبه قارة وعلاقات بین ایران و هند

 

حکومة الثانیة عشرة والسیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

- الخطاب السائد فی السیاسة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة فی الحکومة الایرانیة الثانیة عشرة (حکومة الرئیس روحانی فی فترته الثانیة)

- خطة العمل لادارة الأزمات فی الحکومة الثانیة عشرة فی الجمهوریة الاسلامیة (حکومة الرئیس روحانی)

- استراتیجیات حکومة االثانیة عشرة فی میدان السیاسة الخارجیة

- سیاسة الجوار والعنایة بالمنطقة فی الحکومة الثانیة عشرة