کمیته علمی
دکتر حسین سلیمی
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: hoseinsalimi [at] yahoo.com
دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: jdehghani20 [at] yahoo.com
علیرضا کوهکن
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: koohkan2001 [at] gmail.com
تلفن: 9126140445
دکتر ابراهیم متقی
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: ebrahim.motaghi [at] gmail.com
دکتر جلال درخشه
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: j.dorakhshah [at] yahoo.com
دکتر رضا سیمبر
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: rezasimbar [at] hotmail.com
دکتر حسین دهشیار
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: h_daheshiar [at] yahoo.com
دکتر ارسلان قربانی
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: arsalangh [at] yahoo.com
دکتر محمدباقر خرمشاد
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: mb.khorramshad [at] gmail.com
دکتر ابراهیم برزگر
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: barzegar.2010 [at] yahoo.com
دکتر علی آدمی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: aliadami2002 [at] yahoo.com
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: am-yousefi [at] sbu.ac.ir
دکتر عبدالامیر نبوی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: nabavisa [at] yahoo.com
دکتر محمدحسن خانی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: mh_khani [at] yahoo.com
دکتر ابوذر گوهری مقدم
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: agohari [at] gmail.com
دکتر محمد جمشیدی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: mjamshidi [at] ut.ac.ir
دکتر فرزاد رستمی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: f.rostami161 [at] gmail.com
دکتر روح الله طالبی آرانی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: rtarani [at] gmail.com
دکتر ماندانا تیشه یار
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: mandana.tishehyar [at] gmail.com
دکتر محمد مهدی حاجیان
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: hajian [at] atu.ac.ir