حمایت کنندگان اصلی
دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
قطب علمی دولت  و روابط بین الملل اسلامی
دفتر همکاری بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مجلس شورای اسلامی
Islamic Consultative Assembly of Iran