راه اندازی کانال تلگرامی همایش
1397-06-24
راه اندازی کانال تلگرامی همایش

جهت تسهیل دسترسی پژوهشگران به آخرین اخبار چهارمین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کانال تلگرامی هماایش، به آدرس @irfp_atu97 راه اندازی شد.